Actueel

Hieronder vindt u een aantal interessante zaken (met foto's) die de afgelopen jaren in onze wijk hebben gespeeld, zoals de verkiezing van het mooiste voortuintje (2005) en van de mooiste kerstverlichting (2008), de kap van de bomen aan de Zwaardslootseweg (2007), de 1 april-grap over de invoering van de parkeervergunning (2009), de kap van de bomen in de wijk (2013) en de crowdfunding-actie voor extra groen en de extra speeltoestellen bij IKC Klimboom (2018).

Tweede ronde duurzaamheid afgerond (2019)
De 
afgelopen jaren heeft de vereniging diverse gezamenlijke acties georganiseerd om de woningen in onze wijk energiezuiniger te maken. Daartoe werden werkgroepen samengesteld met bewoners die geïnteresseerd waren en die kennis hadden van een onderwerp, en die een goede selectie konden maken van bedrijven en kortingen bedingen. Zo waren er bijvoorbeeld acties rond vloerisolatie. Al in 2003 werd een gezamenlijke actie georganiseerd om de kruipruimtes te isoleren met Drowa-chips. In 2018 en 2019 werd de kruipruimte van 16 woningen geïsoleerd met Tonzon-thermoskussens, een slim en zeer effectief isolatiesysteem. Voor meer informatie zie bij Vloersolatie.
Ook in 2018 was er de actie om spouwmuurisolatie aan te laten brengen. Dit gebeurde door de firma Aula-isolatie. Ongeveer 30 bewoners hebben hieraan meegedaan.
Tot slot waren er twee acties tot het plaatsen van zonnepanelen. In 2016 werd bij ruim 10 woningen zonnepanelen aagebracht (door Solar Box). In 2018 besloten 14 bewoners om  zonnepanelen aan te laten brengen (door Opgewekt Energie).
Voor meer informatie zie bij
 Woningonderhoud/Duurzaamheid.

Opening speeltoestel (december 2018)
Op 12 december is het speeltoestel voor de oudere kinderen feestelijk geopend.
Zie ook de foto.

Actie kinderen voor speeltoestel (september 2018)

Dankzij de crowdfundingsactie is inmiddels een fraaie boom geplaatst bij het IKC. De bewonersvereniging zet zich ook in voor een nieuw speeltoestel op het schoolplein omdat er als gevolg van de bezuinigingen diverse voorziening uit de plannen zijn geschrapt. Ook na schooltijd wordt het schoolplein graag gebruikt door kinderen uit de buurt. Om twee speeltoestellen voor de wat oudere kinderen aan te schaffen zijn inmiddels ook subsidies ontvangen, onder meer van Fonds1818, en ook de kinderen uit de buurt voerden op zaterdag 15 september actie om geld in te zamelen. Zij gingen langs bij buurtbewoners in de wijk om klusjes te vragen voor een heitje voor karweitje. Ook haalden zij lege flessen op die zij weer in kunnen leveren bij de supermarkt voor het statiegeld.

Aanbieden crowdfunding-boom IKC Klimboom (april 2018)
De crowdfunding-actie voor extra groen en/of een extra speeltoestel in de buitenruimte van IKC Klimboom was een groot succes. 34 bewoners en ouders van kinderen van de school hebben een bijdrage gegeven. De opbrengst is uiteindelijk € 720,- geworden! Wij vinden het geweldig dat zoveel bewoners en ouders hebben deelgenomen aan de actie en hun betrokkenheid hebben getoond.
Wij hebben overleg gehad met de gemeente en samen besloten dat een sierappelboom wordt geplant, een Malus 'Evereste'. Dit is een sierappelboom die in mei prachtig bloeit met witte bloesem. Vanuit de bloemen ontwikkelen zich in de herfst oranjerode sierappels die tot in de winter aan de boom blijven hangen. Ook het geeloranje blad van deze sierappelboom is in de herfst mooi om te zien. In de zomer is het blad donkergroen en zorgt het voor een schaduwrijke plek.
Het geld is overigens nog niet volledig uitgegeven, maar met het uitgeven van het restant wachten wij tot wij meer informatie hebben over de aangevraagde subsidies. Wij hebben namelijk ook enkele subsidieaanvragen gedaan, met name voor de aanschaf van een speeltoestel voor de wat oudere kinderen. Helaas hebben wij inmiddels één afwijzing ontvangen.
De boom zal op woensdag 11 april om 14.00 uur worden aangeboden aan de wijk en aan alle kinderen die gebruik maken van de buitenruimte van de school. Dat is tijdens het buurtfeest voor de kinderen uit onze wijk en voor de kinderen die naar IKC Klimboom gaan. De kinderen kunnen dan allerlei leuke activiteiten in en rond de school doen. De open dag van IKC Klimboom is overigens op zaterdag 14 april.

Voortgang bouw IKC Klimboom: crowdfunding en ontwerp (januari 2018)
De bouw van het IKC Klimboom vordert gestaag. Jammer is dat veel struiken en bomen en een speeltoestel, die in het oorspronkelijke ontwerp wel waren opgenomen, niet zijn opgenomen in het laatste, aangepaste ontwerp. Daarom zijn wij  een crowdfundingsactie gestart. Een pdf van het ontwerp met de verdwenen bomen, struiken en speeltoestel vindt u hier. Bijdragen kunnen tot 31 maart onder vermelding van “Crowdfunding IKC Klimboom” op de rekening van de vereniging worden gestort: NL36 INGB 0003757249.

Voortgang bouw IKC: nieuwsbrief Slavenburg bouw IKC (december 2017)
Slavenburg Bouw B.V. heeft een nieuwsbrief uitgebracht over de laatste ontwikkelingen rond de bouw van het IKC.

Nieuwe bestrating? (juni 2017)
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft met de gemeente gesproken over de bestrating in onze wijk. Die is na ruim 40 jaar erg slecht. Deze zomer gaat de gemeente de bestrating in verschillende wijken, waaronder de onze, bekijken en beoordelen of grootschalige herbestrating nodig is. We hebben afgesproken om ruggenspraak met de bewoners te houden en te vragen naar meningen en ervaringen. In juni is daarom een brief onder alle bewoners verspreid.

Duurzame Renovatiewinkel Reimarkt geopend (april 2017)
De gemeente Zoetermeer heeft een opstartsubsidie gegeven aan de Duurzame Renovatiewinkel Reimarkt, die in mei 2017 naar Zoetermeer komt. Dit wordt een centraal punt waar inwoners informatie kunnen krijgen over duurzaam wonen. De Renovatiewinkel van Reimarkt is een rijdende winkel en een digitaal platform. In de winkel weten inwoners binnen een half uur welke duurzame maatregelen ze kunnen nemen, wat het kost en wat de opbrengsten zijn. Reimarkt helpt ook met subsidies en de financiering. Reimarkt start met een rijdende renovatiewinkel die alle wijken van Zoetermeer aan zal doen, maar kijkt ook uit naar een vaste winkel in de stad.

Bouw IKC begint (maart 2017)
Begin maart werden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van de bouw van het IKC, het Integraal kindcentrum. Het gebouw wordt voor een deel tweelaags. Op de begane grond krijgen alle lokalen een uitgang naar buiten. De weg voor de school wordt verbreed en wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer. De kiss-and-ride-zone wordt wel eenrichtingsverkeer. De kiss-and-ride-zone wordt op dezelfde wijze en in dezelfde kleuren bestraat als de rest van het schoolplein. om het hele terrein het karakter van “schoolplein” te geven. De buitenruimte zal een open karakter krijgen met lage beplanting en veel gras. Er komt alleen een hek bij het kinderdagverblijf. Discussiepunt is nog of er een hek rond de hele school moet komen (omdat het gras anders snel een hondenuitlaat wordt). Zowel in de klankbordgroep als door de aanwezigen werd benadrukt dat een (laag) hek echt nodig is.
De huidige hekken rond het bouwterrein worden vervangen door hekken van de aannemer maar blijven de grens van het bouwterrein bepalen. De overlast tijdens de bouw zal beperkt zijn. Het werkpersoneel parkeert tijdens de bouw op het bouwterrein. Alle bouwverkeer rijdt het terrein op door één ingang naast het gebouwtje van de Hoveniers. Dat wordt in de loop van het jaar gesloopt. Er zullen slechts lichte heiwerkzaamheden nodig zijn. De werktijden zijn van 7.00 tot 16.00 uur.
Om de wegverbreding en te kunnen realiseren en de veiligheid te vergroten (voor een betere doorstroming van het verkeer, voor de aanleg van trottoirs om de veiligheid te vergroten etc.) is het nodig om een paar bomen te kappen. Er worden echter meer bomen teruggeplant dan er worden gekapt!
Op de site van de gemeente staat alle informatie over de nieuwe plannen. Ga daarvoor naar:
www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/item/integraal-kindcentrum-nesciohove-105_66130.html.

Aanpak en evaluatie spouwmuurisolatie/vleermuisproject (maart 2017)
In 2015 is gestart met het verduurzamen van de wijk. Er zijn acties geweest rond zonnepanelen, vloerisolatie, kunststof kozijnen en spouwmuurisolatie. De actie rond spouwmuurisolatie werd gecombineerd met een project om op diverse plaatsen in de wijk vleermuiskasten op te hangen. Hier treft u de aanpak en evaluatie van de spouwmuurisolatie en het vleermuizenproject aan.

Positief besluit gemeenteraad over HOM (januari 2017)
De publieke tribune was overvol met bezorgde bewoners uit Zoetermeer, ook uit onze wijk, maar het mocht niet baten. Op maandag 23 januari stemde de raad met 28 stemmen voor en 11 tegen in met een volgende stap op weg naar de komst van de Holland Outlet Mall, de HOM. Volgens de voorstemmers is het slechts het besluit om te gaan werken aan een samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar, maar volgens de tegenstemmers wordt het steeds lastiger om de ontwikkeling van de HOM te stoppen omdat iedere stap de gemeente veel geld kost. De actiegroep DoeNietZoMall gaat daarom door met actie voeren. Zie de website www.DoeNietZoMall.nl.
Het is nog steeds mogelijk om de petitie te ondertekenen op www.petities24.com/doenietzomall.

Brief van Actiegroep DoeNietZoMall (januari 2017)
Op 9 januari was de ”oordeelvormende vergadering” van de gemeenteraad. Er waren veel insprekers en de publieke tribune was overvol met bezorgde bewoners uit Zoetermeer. Kort geleden heeft de Actiegroep DoeNietZoMall een brief aan alle raadsleden gestuurd met het dringende verzoek om de voorwaarden die de fracties aan de komst van HOM stelde, ook na te komen. In de brief wordt nogmaals duidelijk ingegaan op de vele bezwaren en wordt gewezen op het ontbreken van een beeld over de huidige situatie van de leefomgeving. Zie de brief en de bijlagen (geluidsbelastingoverzicht en geluidsbelastingkaarten).

Veel leden van vereniging ondersteunen actie DoeNietZoMall (december 2016)
Een groep verontruste bewoners uit de wijken rondom het bestaande Woonhart, waaronder veel leden van onze vereniging, is een initiatief gestart om het plan van de gemeente om in het centrum van Zoetermeer een Holland Outlet Mall te vestigen, niet door de laten gaan.
Voor meer informatie zie
de website www.DoeNietZoMall.nl. Het e-mailadres is info@doenietzomall.nl.

Reactie vereniging op plannen Holland Outlet Mall (september 2016)
In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad van Zoetermeer ingestemd met het uitvoeren van onderzoeken naar de effecten van de komst van de Holland Outlet Mall. Een definitief besluit over de komst daarvan wordt binnenkort  genomen. Als vereniging hebben wij de volgende reactie ingebracht:

     Graag maken wij als Bewonersvereniging Albertshoven (van de 256 woningen van architect Alberts direct naast de Zwaardslootseweg) gebruik van de mogelijkheid om onze reactie te geven op de plannen rond de Holland Outlet Mall (HOM).
Afgezien van algemene bezwaren die zijn aan te voeren tegen de komst van de HOM (het geschatte aantal bezoekers is te hoog, de kosten voor de gemeente zijn te hoog, het Stadshart zal minder bezoekers krijgen met nog meer leegstand tot gevolg etc.), kan de komst van de HOM grote nadelige gevolgen voor onze wijk hebben.
1. Het kan leiden tot onaanvaardbare geluidsoverlast voor onze wijk. Enkele jaren geleden is de geluidswal naast de Zwaardslootseweg verhoogd en is stil asfalt aangebracht omdat de grenswaarden wat betreft geluidshinder werden overschreden. Het is onaanvaardbaar als de geluidsoverlast door de komst van de HOM weer toeneemt.
2. Het kan leiden tot problemen rond de verkeerssituatie rond onze wijk. De Zwaardslootseweg is volgens het bestemmingsplan bedoeld voor buurtontsluiting, maar is inmiddels verworden tot een sluipweg voor het verkeer naar Leiden. De komst van de HOM is niet acceptabel als het verkeer uit de richting Leiden niet via een andere route naar de HOM wordt geleid.
3. Het kan leiden tot parkeeroverlast voor onze wijk. Het aantal parkeerplaatsen is nu al veel te gering en er is nu al veel overlast doordat personeel van OCW/DUO en BZK/AIVD hun auto overdag op de schaarse plaatsen in onze wijk parkeert. De komst van de HOM kan de parkeeroverlast nog meer vergroten.
4. Het kan leiden tot onaanvaardbare luchtvervuiling voor onze wijk. De concentratie fijnstof door de verkeersdruk op de Zwaardslootseweg is nu al kritischer dan de toegestane waarden. Als het verkeer uit de richting Leiden naar de HOM over de Zwaardslootseweg komt, zal het probleem nog verergeren.

Iedereen kan bij de gemeente, bijvoorbeeld bij inloopbijeenkomsten, opvattingen over de komst van de Holland Outlet Mall kenbaar maken. 

Boekje en feest 40 jaar Albertshoven (juni 2016)
Op zaterdag 11 juni werd in Restaurant de Sniep het eerste exemplaar van het boekje “40 jaar Albertshoven” feestelijk aangeboden aan wethouder Kuiper. Zie de uitnodiging. Het boekje is uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wijk en van de bewonersvereniging van de wijk. Omdat de wijk met zijn 256 woningen is ontworpen door de bekende architect Ton Alberts, neemt de architectuur van de wijk een prominente plaats in het boekje in. Zie ook de foto's. Het persbericht luidde:
40 jaar. Al zolang bestaat de bewonersvereniging van het door de bekende architect Alberts ontworpen wijkje in Buytenwegh: de Nesciohove en aanliggende staten. Een wijkje van 256 woningen met een bloeiende bewonersvereniging.
Om het 40-jarig bestaan van de wijk en de bewonersvereniging te vieren werd op zaterdag 11 juni in Restaurant de Sniep het eerste exemplaar van het boekje “40 jaar Albertshoven” feestelijk aangeboden aan wethouder Taco Kuiper. Kuiper was niet alleen uitgenodigd als wijkwethouder van Buytenwegh, maar ook als voorzitter van het Architectuurplatform Zoetermeer.
Het feest was buitengewoon geslaagd: er waren ruim 150 bewoners en veel kinderen.
De voorzitter van de bewonersvereniging benadrukte in zijn speech dat er weinig wijken zullen zijn waar de sociale cohesie zo groot is mede dankzij de architectuur van de wijk. De voorzitter zei te hopen dat de bewoners zich ondanks onze tijd van individualisering ook de komende tijd verbonden en medeverantwoordelijk voor elkaar blijven voelen. Want juist dat maakt een wijk zo prettig om te wonen.
Na de aanbieding van het boekje was er nog een interactieve quiz waarbij de aanwezigen met behulp van hun telefoon vragen konden beantwoorden. Nog even leek het of wethouder Kuiper zelf zou winnen, maar uiteindelijk werd dat toch een bewoner die al lang in de wijk woonde.
Het fraaie boekje “40 jaar Albertshoven”, boordevol foto’s en informatie over wijk en zijn bijzondere architectuur is nog steeds te koop. Als u het wilt ontvangen, maak dan onder vermelding van uw adres € 7,50 over op rekening NL36 INGB 0003 757249 van de vereniging.

Breuk in waterleiding (februari 2016)
Op 12 februari om 16.45 was er een breuk in de watreleiding in de Penninghove. Zie foto1, foto2 , foto3 en het filmpje. Voor een compleet overzicht zie ook de foto's op regio15.nl.

Inloopavond over Integraal Kindcentrum (september 2015)
Op 30 september 2015 vond de derde inloopavond plaats over de plannen rond het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Nesciohove. De gemeente heeft de inbrengen van de inloopavond op 11 juni 2014 verwerkt in een “2-kolommenstuk”. Dat is een notitie met de reactie van de gemeente op alle inbrengen.  N.a.v. de reacties heeft de gemeente het plan weer aangepast en daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen, al kan de gemeente natuurlijk nooit tegemoet komen aan alle, bovendien vaak tegenstrijdige wensen. Alleen de AMG Schmidtschool, De Drie Ballonnen en Meerpunt (het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin) worden in het gebouw gevestigd. De wijkpost, de politie etc. komen dus niet in het gebouw. Zie het aangepaste plan. U kunt alle ontwikkelingen rond het IKC volgen op www.zoetermeer.nl/buytenweghdeleyens (bij "Projecten").

Drakenbootvaren (september 2014)

Het drakenbootvaren op 3 september was buitengewoon geslaagd. Er waren precies 18 deelnemers waardoor één boot volledig bezet was. Na een korte introductie (de voorste twee roeiers bepalen het ritme, roeien moet uit de romp, gestrekte armen etc.) konden wij - voorzichtig! - instappen en gingen wij varen. Dat ging al snel uitstekend: soepel, snel, synchroon en in een prima sfeer. Na afloop gezellig nog een kop koffie en een biertje drinken in de Happy Moose, en uiteindelijk allemaal weer een ervaring rijker. Zie ook de foto's.
Wij vonden het allemaal zo geslaagd dat het ons een goed idee lijkt om vaker dit soort, vaak wat onbekende activiteiten te gaan organiseren. Volgend jaar bijvoorbeeld curlen? Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!

Straatbarbecue van Schendelhove (augustus 2014)
Ook dit jaar stond de laatste zaterdag van de zomervakantie in het teken van de jaarlijkse straatbarbecue van de Van Schendelhove. Het is weer een erg geslaagd en zeer gezellig feestje geworden, waarbij de bewoners de strijd aan gingen tegen elkaar op de stormbaan. Daarna werd de biertap klaargezet en de barbecue’s aangestoken. Ook is er kennis gemaakt met de nieuwe buren en het was een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Alle kinderen konden worden geschminkt en werden onder andere mooie prinsessen. Het werd direct al een gezellige bedoeling en er is tot in de late uurtjes doorgefeest. Zie ook de foto's.

Inloopavond plannen rond het Integraal Kindcentrum (juni 2014)
Op 11 juni vond de tweede inloopavond plaats over de plannen rond het Integraal Kindcentrum aan de Nesciohove. Mede naar aanleiding van de vorige inloopavond was het plan gewijzigd. Volgens het de nieuwe plannen zal er slechts sprake zijn van één bouwlaag en zal het gebouw kleiner van omvang zijn dan het huidige gebouw. Voor meer informatie ga naar het gewijzigde plan en naar de reactie van de vereniging.

Vereniging op WhatsApp en Facebook (mei 2014)
De vereniging is gestart met een Facebook-pagina. De leden van de vereniging kunnen elkaar daarop vragen stellen, informatie uitwisselen, foto's delen etc. Eind februari zijn wij al gestart met een WhatsApp-groep en wij zetten nu een volgende stap om ook in de toekomst als vereniging een samenbindende functie te houden en met de tijd mee te gaan.

Aardigheidje voor postbode (februari 2014)
Op suggestie van een van de leden is met Valentijnsdag namens de vereniging een aardigheidje gegeven aan de postbode. Zij verzorgt inmiddels al bijna 6 jaar trouw de post in onze wijk. Voor Post.NL is dat eigenlijk best bijzonder. Zie ook de foto.

Energiebespaarregeling (februari 2014)
Er is weer een nieuwe landelijke Energiebespaarregeling. Voor meer informatie ga naar www.ikinvesteerslim.nl of ga naar het artikel in De Volkskrant daarover.

Opening Social bollen (september 2013)
Een flink aantal bewoners is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het werken aan de mozaïek bollen om onze wijk te verfraaien. Op zaterdag 28 september 2013 was de onthulling van de bollen door wethouder Edo Haan. De bollen staan bij de vier ingangen van de wijk: begin en einde van de Nesciohove, begin van de Penninghove en begin van de Roelantshove. Elke bol bevat het logo en enkele symbolen van schrijvers; de kleuren symboliseren de vier seizoenen. Zie ook de foto's.

Informatie over verkeersplan i.v.m. brede school (mei 2013)
De gemeenteraad heeft besloten om eerst de verkeersproblematiek te bekijken voordat de plannen voor het Integraal kindcentrum -zoals de brede school tegenwoordig heet- te ontwikkelen. De gemeente heeft daarvoor een eerste schets gemaakt. Op 15 mei 2013 kunnen de bewoners op een inloopavond het verkeersplan bekijken en vragen stellen of opmerkingen maken.

Pensionado's actief in de wijk (februari 2013)

Eind 2012 deed het bestuur in de Nieuwsbrief een oproep aan actieve pensionado’s om zelf wat onderhoud aan de wijk ter hand te gaan nemen. Die oproep heeft 7 enthousiaste vrijwilligers opgeleverd. De eerste echte actiedag was 3 januari 2013. Na de noodzakelijke koffie gingen zij vuurwerkafval en zwerfafval in de wijk verzamelen met vier volle zakken als resultaat. Het is de bedoeling om elke eerste donderdag van de maand vrij te houden voor hun activiteiten, zoals in de herfst (helpen) bladafval verwijderen, zwerfafval verzamelen, struiken langs de paden en in de perken snoeien, begroeiing tussen stenen en tegels verwijderen, sneeuwruimen op kritieke punten etc. Als er meer bewoners zijn die willen meehelpen, zijn zij nog steeds welkom. Zie ook een paar foto's elders op deze site.

Vervanging van de bomen (november 2012)
Op 22 oktober 2012 hebben alle bewoners een brief van de gemeente gekregen met het plan om de bomen in de wijk te vervangen. Veel bomen staan er inmiddels ruim 35 jaar en zijn veel te groot geworden en/of hebben een slechte kwaliteit gekregen. De groeiruimte is erg krap waardoor de wortels op veel plaatsen de bestrating scheef drukken. Het plan is om 26 bomen te verwijderen en twee bomen fors te snoeien. Op 15 plaatsen wordt een boom teruggeplant. Volgens het plan komt er: 1 beuk, 3 amberbomen, 4 schijniepen en 7 sierkersen. Uiteraard wordt de bestrating hersteld waar dat als gevolg van het verwijderen van bomen nodig is. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden deze winter worden uitgevoerd omdat het vanwege het broedseizoen niet mogelijk is om te kappen na 1 maart. Er is inspraakronde geweest die tot enkele wijzigingen van het bomenplan heeft geleid. Veel bewoners vinden het jammer dat onze groene wijk door het kappen gaat verschralen. Anderen zijn blij omdat er eindelijk iets aan de overlast wordt gedaan.

Wijnproeven (mei 2012)
Op vrijdag 11 mei 2012 gingen wij wijnproeven. Laura Tarmidi, een van onze leden die een groot wijnliefhebber is en werkzaam bij een wijnimporteur, zette ons diverse wijnen voor. Het wijnproeven vond plaats bij de Hoveniers bij de Annie M.G. Schmidtschool van 20.00 tot 22.00 uur. Na afloop bleef het nog lang gezellig.

Brede school (februari 2012)
In het AD Zoetermeer van woensdag 4 januari 2012 stond dat de gemeente van plan is om de Annie M.G. Schmidtschool en het kinderdagverblijf De Drie Ballonnen om te vormen tot “brede school”. Dat is een school waarin diverse organisaties samenwerken zoals basisscholen, kinderopvang, zorg, welzijn, sport, gemeente. Omdat de druk op de wijk daardoor zal worden vergroot hebben wij op 13 februari 2012 in een gesprek met de wethouder en twee ambtenaren onze zorgen naar voren gebracht (toename bedrijvigheid en dus toename parkeerdruk, gevolgen voor verkeersstromen etc.). In de nog zeer voorlopige, eerste plannen wordt de bebouwing aan de buitenzijden niet vergroot. Wel wordt deze grondig gerenoveerd en wordt de patio in de school bebouwd (met 2 lagen). Gedacht wordt verder aan uitbreiding van de school met de wijkpost. Er komt extra parkeergelegenheid en mogelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente heeft begrip voor onze zorgen en wij hopen dat het plan een positieve impuls voor onze wijk heeft.

"Parkeerbon" (december 2011)
Onze wijk kent te weinig parkeerplaatsen in verhouding tot het aantal bewoners. Het gevolg is dat mensen hun auto vaak zo parkeren dat de doorgang belemmerd wordt. Om de aandacht erop te vestigen dat het toch nodig is de auto correct te parkeren, hebben wij bij de Nieuwsbrief van december 2011 een “parkeerbon” gevoegd. Deze parkeerbon is een knipoog maar u kunt hem natuurlijk ook echt gebruiken om onder een ruitenwisser te plaatsen. Zie "Parkeerbon".

Zevende lustrum (augustus 2011)
Op zaterdag 20 augustus vierden wij het 35-jarig bestaan van onze vereniging. Het was een buitengewoon geslaagd feest, mede dankzij het prima weer. Ruim 200 bewoners waren aanwezig. Iedereen genoot van het Chinees buffet en het optreden van de band “In the Pocket” van een wijkbewoner. Er was er een doorlopende presentatie van foto’s van onze wijk vroeger en nu. En ook waren er bijzondere taarten die een wijkbewoner had gemaakt. De kinderen konden knutselen, er trad een clown op, er was een springkussen en er was natuurlijk allerlei lekkers.
Er zullen weinig wijken zijn waar al 35 jaar zo’n actieve bewonersvereniging bestaat, waarvan al die jaren het overgrote deel van de bewoners lid is. Dat betekent dat de betrokkenheid van de bewoners -de sociale cohesie- in onze wijk groot is. Natuurlijk zijn ook problemen, voor de een is dat het parkeerprobleem, voor de ander zijn het de grote bomen. Maar al met al woont iedereen met veel plezier in onze wijk. En het is dankzij de betrokkenheid van alle leden, die ook weer bleek uit de spontane hulp bij het feest, dat onze wijk zo’n fijne wijk is om te wonen.
Enkele bewoners hebben foto's van het lustrumfeest gemaakt; zie: foto's Koos van Oosten
Zie ook de foto's elders op deze site.

Containeropstelplaats vernieuwd (augustus 2011)
Op de hoek Nesciohove/van Schendelhove is de containeropstelplaats vernieuwd omdat die erg scheef en lelijk was geworden. Daarmee is de wijk weer een beetje verfraaid. De bewoners van de van Schendelhove hebben aangegeven dat zij de beplanting rond de opstelplaats zelf gaan onderhouden. Zie foto 1, foto 2 en foto 3.

Bankje in de Van Schendelhove (april 2010)
Het bankje in de Van Schendelhove is vernieuwd. Begin 2004 hebben de bewoners van die straat een bankje geplaatst rond de boom in het midden van de straat. Al jaren is dat een geliefde speelplaats voor de kinderen, en ook voor ouders is het een ontmoetingsplaats. Omdat het bankje erg slecht geworden was, hebben de bewoners -met een financiële bijdrage van de gemeente- het bankje vernieuwd. Enkele handige bewoners hebben het geplaatst (zie foto 1, foto 2 en foto 3). Inmiddels is het op 29 mei 2010 feestelijk geopend met een gezellige bijeenkomst voor de bewoners (zie foto 1, foto 2 en foto 3).

Parkeervergunningstelsel 1 aprilgrap (april 2009)
Er kwamen heel wat reacties op het voornemen om een vergunningstelsel in te voeren: uitgebreide mails, verontruste telefoontjes en zo'n 20 bewoners die naar de "informatiebijeenkomst" kwamen (er stond toch duidelijk dat die op 1 april plaatsvond). De vergunning zou € 100,- per jaar kosten voor de 1e auto, € 300,- per jaar voor de 2e auto, en € 500,- per jaar voor de 3e auto. Alleen bij gebruik van de garage zouden er geen kosten verschuldigd zijn. Het zou natuurlijk een wel erg vergaande maatregel zijn: de bewoners uit de hoogbouw in de wijk hebben niet eens een garage, sommige bewoners kunnen hun auto niet in de garage plaatsen, en ook de aan de vergunning verbonden kosten zijn toch wel erg hoog..... Iedereen vatte de grap gelukkig sportief op.

Wijk Opgefleurd (oktober 2008)
Om Zoetermeer op te fleuren geeft de gemeente in 2008 kleurrijke bloempotten aan de wijken uit. Ook onze wijk kreeg een "Opfleurpakket": drie 1 meter hoge, gekleurde bloempotten. Deze versiering maakt de wijk fris en kleurrijk en levert een bijdrage aan een beter aanzicht van de wijk. Omdat het bedrijf dat de Opfleurpakketten leverde, zijn werkzaamheden heeft beëindigd, is het allemaal wat sneller gegaan dan wij hadden verwacht. Daarom hebben wij de potten al geplaatst op drie markante punten. Met het Nederlandse weer hebben de planten weinig onderhoud nodig. Alleen als het gedurende langere tijd erg droog is, zal er af en toe een gieter water nodig zijn. Wij zullen daarvoor zorgen, maar als u daar ook aan kunt denken, waarderen wij dat natuurlijk zeer. Zie ook de foto's.

Mooiste kerstverlichting van de wijk (januari 2008)
Na de verkiezing van het mooiste voortuintje van de wijk vond het bestuur het aardig om ook een prijs toe te kennen aan de bewoner met de mooiste kerstversiering. Het ging niet om de meest uitbundige versiering, maar om de meest sfeervolle. Verder was er een voorkeur voor versiering die gezamenlijk door bewoners van twee woningen was aangebracht. Onze wijk blijkt vrij sober te zijn met kerstversiering. Wij weten niet of dat komt omdat veel bewoners aan het klimaat en aan CO2-reductie denken, of omdat wij gewoon niet zo houden van té uitbundige verlichting met verlichte rendieren e.d. In ieder geval zijn de winnaars geworden de bewoners van de Nesciohove 49 en 51. Voor de winnende verlichting klik op foto 1 en foto 2 en op: prijsuitreiking. De bewoners hebben elk een prijs gekregen in de vorm van een Intratuin-cadeaubon van € 15,-. Tot slot is vermeldenswaard dat ook diverse bewoners van de Staringhove sfeervolle verlichting hadden.

Hoven-Motortourtocht (augustus 2007)
Op 26 augustus werd alweer de tweede Hoven-Motortourtocht gehouden. Zie ook de foto's. Een 9-tal motoren en 10 bewoners verzamelden zich om 10.00 uur bij de Annie MG Schmidtschool voor een tocht van 140 kilometer. Na een tocht over diverse dijkjes werd als eerste gestopt bij een gezellig terras aan de Lek bij Schoonhoven om gezellig bij te kletsen over de buurt en natuurlijk over motoren te praten. Binnendoor werd de tocht vervolgd via Vlist en Haastrecht. In Harmelen werd geluncht maar helaas had een cabrioclub het restaurant overgenomen waardoor de lunch bestond uit bitterballen en stokbrood. Bij de route terug naar Zoetermeer viel de groep uiteen in 3 groepen maar bij een stoplicht kwam iedereen vanuit 3 verschillende richtingen weer bijeen. De toertocht was wederom een succes en volgend jaar hopen we nog meer wijkbewoners te zien.

Barbecues in de Neciohove, Du Perronhove en Van Schendelhove (juni 2007)
Op zaterdag 30 juni is een Nescio-BBQ georganiseerd voor de bewoners van het einde van de Nesciohove (even nummers en oneven vanaf 87). Zo'n 25 enthousiaste hongerigen waren er. Het was erg gezellig en dankzij een paar partytenten nog helemaal droog ook. Zie ook de foto's.
Er zijn meer straten in onze wijk waar regelmatig een barbecue wordt georganiseerd, een mooie gelegenheid om contacten in de straat te onderhouden en wat bij te praten. Zo hebben de bewoners van de Van Schendelhove een lange traditie wat betreft barbecues. Al gedurende vele jaren organiseren zij een jaarlijkse barbecue ter afsluiting van de zomervakantie. En ook de bewoners van de Du Perronhove organiseren sinds enkele jaren een tweejaarlijkse barbecue.

Lintje voor de penningmeester (april 2007)
Op 28 april reikte de burgemeester een koninklijke onderscheiding uit aan Mies Groenewegen, onze penningmeester. Mies heeft het echt verdiend. Op allerlei terreinen zet zij zich al vele jaren als vrijwilliger belangeloos in voor anderen. In de eerste plaats is Mies al 25 jaar penningmeester van onze vereniging. De samenstelling van het bestuur is regelmatig gewijzigd. Alleen Mies is gedurende al die jaren penningmeester gebleven. Zij vormt daarmee de spil van de vereniging en van de wijk. De contacten die Mies binnen de wijk heeft (zij kent nagenoeg alle bewoners!), zijn onmisbaar voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen de bewoners en de leefbaarheid van de wijk. Naast haar werk voor de vereniging heeft Mies zich gedurende een groot aantal jaren ingezet als vrijwilliger bij het bejaardentehuis "de Albrandswaard". Jarenlang organiseerde zij eens in de maand een activiteit. Daarnaast verzorgde zij voor de bewoners de kerst- en paasbrunches. Ook is Mies al jaren secretaris van de bridgevereniging Bridgeclub Meerzicht. En tot slot doet Mies sinds een paar maanden ook nog het penningmeesterschap van de katholieke kerk "De Doortocht". Zie ook de foto's.

Wijkmilieudag: Haal die rommel Buyten-wegh! (april 2007)
Op zaterdag 14 april hebben de bewoners de handen uit de mouwen gestoken en de wijk opgeruimd. Wethouder Haan opende de wijkmilieudag en onthulde tevens het nieuwe wijkkunstwerk (gemaakt van de mozaïeksteentjes die de bewoners van Buytenwegh de Leyens eind vorig jaar hebben gekregen in het kader van de actie "Draag uw steentje bij aan de wijk" om de leefomgeving in de wijken te verbeteren). Iedereen vindt een schone woonomgeving en een mooie wijk belangrijk maar toch ligt ook bij ons zwerfvuil en staat het onkruid in paadjes soms hoog opgeschoten. Doel van de dag was te zorgen voor een frisse wijk en daarnaast iedereen nog bewuster te maken niet zomaar iets op straat te gooien. Ook de kinderen deden natuurlijk mee. De paden werden geveegd, de betonnen paaltjes werden fris wit geschilderd, met prikstokken werd zwerfvuil weggehaald en de gemeente plantte op enkele plaatsen nieuwe plantjes. Zie ook de foto's.

Bomen aan de Zwaardslootseweg gekapt (maart 2007)
Op 3 maart zijn de bomen aan de Zwaardslootseweg gekapt. Deze bomen gaven een karakteristiek beeld aan onze wijk maar volgens de gemeente waren de bomen te oud en leverden ze veel overlast op door afwaaiende takken. Ook het dure onderhoud speelde een rol.Wethouder legt eerste mozaïeksteen voor wijkprioriteiten 2007 (december 2006)
Het College van BenW heeft wijkgericht werken tot een belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren benoemd. Wijkgericht werken wil zeggen dat de leefomgeving, zoals bewoners die ervaren en beleven, uitgangspunt is voor de gemeente. De samenwerking tussen de gemeente en bewoners en bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties, krijgt een feestelijk tintje. Onder het motto “draag uw steentje bij aan de wijk” worden alle bewoners uitgenodigd om, letterlijk en figuurlijk, een bijdrage te leveren aan een aantal mozaïekkunstwerken en tegelijkertijd aan de wijkprioriteiten voor 2007.
Voor de bewoners van Buytenwegh gebeurt dat op zaterdag 9 december 2006 in het gebouw van Buurtvereniging Buytenrode aan de Cesar Franckrode 60. De (wijk)wethouder Edo Haan zal die dag de eerste mozaïeksteen leggen om 12.00 uur. Bewoners van Buytenwegh zijn uitgenodigd om die dag ook hun steentje bij te dragen. Leden van het wijkteam zullen aanwezig zijn om uw wensen en prioriteiten voor 2007 in ontvangst te nemen. Als de mozaïekplateaus klaar zijn, worden ze blijvend tentoongesteld op markante plekken in Buytenwegh de Leyens in de bestrating of aan muren.

Blikseminslag in de wijk (oktober 2006)
In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober 2006 was er een blikseminslag in een boom aan de Zwaardslootseweg. Het was een enorme knal waardoor iedereen wakker werd. Het gebeurt gelukkig niet vaak en daarom is het eigenlijk best bijzonder. De brandweer heeft 's nachts veel werk aan het vrijmaken van de weg gehad. Erik Colombijn heeft zondagochtend vroeg enkele foto's gemaakt van de boom, voordat hij helemaal werd omgezaagd. Zie foto1 en foto2.

Vereniging viert 30-jarig bestaan met gezellige barbecue (september 2006)
Al 30 jaar krijgen alle bewoners van de vereniging met Koninginnedag een afrikaantje voor de deur. Al 30 jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd en al 30 jaar worden de belangen van de wijkbewoners door de vereniging behartigd. Op zaterdagmiddag 9 september vierden de bewoners het 30-jarig bestaan van de vereniging met een barbecue op het schoolplein van de openbare basisschool Annie M.G. Schmidt. Ruim 160 bewoners uit de wijk deden mee. Het weer werkte volop mee en de sfeer was uitstekend. Zie ook de foto's.

Route militaire voertuigen Veteranendag door Buytenwegh de Leyens (juni 2006)
Op donderdag 29 juni is het weer nationale Vetranendag. De Zoetermeerse veteranen worden op die dag door de gemeente in het zonnetje gezet. Het eerbetoon start met een parade van oude en moderne militaire voertuigen door de stad. De route trekt ook door een aantal straten van Buytenwegh de Leyens.

Samenwerking met de gemeente als buurtpanel (november 2005)
Het bestuur heeft besloten om als buurtpanel met de gemeente te gaan samenwerken. De gemeente gaat als eerste in Buytenwegh-De Leyens werken met deze buurtpanels. Het bestuur vindt het een goed idee van de gemeente om regelmatig overleg te voeren met buurtpanels. De gemeente kan daardoor een band houden met de bewoners en sneller reageren op wensen en signalen. De buurtpanels zijn als het ware de ogen en oren in de wijken; voor de politie met het oog op veiligheid en voor de gemeente met het oog op onderhoud en leefbaarheid. Hoewel onze wijk een relatief rustige wijk is, heeft ook onze wijk zijn problemen, zoals de grote parkeerdruk. Het is goed dat er nu regelmatig overleg plaatsvindt met de gemeente.

Mooiste voortuintje van de wijk (augustus 2005)

In de zomer van 2005 heeft het bestuur een prijsvraag uitgeschreven voor het mooiste voortuintje van de wijk. Van eind juni tot half augustus heeft iedereen, onder meer via een poll op onze site, zijn stem op een van de tien door het bestuur geselecteerde tuintjes kunnen uitbrengen. De tien genomineerde tuintjes waren: du Perronhove 6, du Perronhove 15-17, Nesciohove 30, Nesciohove 55-57, Penninghove 17, Penninghove 28-30, Penninghove 37-39, Roelantshove 4, Staringhove 30-32 en van Schendelhove 14-16. De tuintjes zijn nog te bekijken door te klikken op: voortuintjes.
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen was 59. De winnaar was het tuintje aan de Nesciohove 55-57. Dit tuintje heeft met 17 stemmen één stem meer gekregen dan het tuintje aan de Van Schendelhove 14-16. Wij feliciteren de bewoners van harte en wij hopen natuurlijk dat deze actie voor iedereen een stimulans is om aandacht te schenken aan de voortuintjes, die zowel een visitekaartje van uw woning zijn als van de straat en de wijk.

Bankje in de Van Schendelhove (juni 2004)
In de Van Schendelhove hebben enkele bewoners een aardig initiatief genomen door het plaatsen van van een bankje rond de boom in het midden van de straat. Al jaren is dat een geliefde speelplaats voor de kinderen, en ook voor ouders is het een ontmoetingsplaats. De bewoners hebben onder het bankje tegels gelegd, waardoor er bovendien geen overlast meer is van honden en katten. Het is altijd goed voor de sfeer in een straat of wijk wanneer bewoners gezamenlijk activiteiten ontplooien. Zie foto1 en foto2.

Opening door de wethouder van de kerstversiering (december 2004)
Op vrijdag 17 december 2004 heeft wethouder mw. Gemma Smid de nieuwe kerstversiering in de wijk feestelijk in gebruik genomen. Een groot aantal bewoners was daarbij aanwezig. Iedereen genoot van de warme wijn en de chocomel. Een gelegenheidskoor van wijkbewoners, spontaan gevormd door een zanglerares uit de wijk, verzorgde de muzikale omlijsting. Ongeveer een jaar geleden is de gemeente Zoetermeer gestart met het actieprogramma Sociale cohesie omdat de gemeente het belangrijk vindt dat bewoners zich thuis voelen in Zoetermeer. De gemeente stimuleert daartoe met het Fonds Bouwen aan Bindingen initiatieven uit de wijken. Onze vereniging  heeft subsidie gekregen voor een nieuwe kerstversiering die is opgehangen tegen de gevels van twee woningen. De versiering heeft de vorm van het logo van de vereniging en is vervaardigd in verschillende kleuren lichtsnoer. Omdat in het logo de karakteristieke vorm van de woningen terugkomt, is het tevens een eerbetoon aan de architect van de wijk, Alberts (zie hierover verder bij Geschiedenis). Zie ook de foto's.

Bewonersforum politie (mei 2004)
In het streven naar een veilige samenleving heeft de politie Zoetermeer het initiatief genomen om ook in Buytenwegh de Leyens een bewonersforum op te zetten waarin contactpersonen (vertegenwoordigers van bewonersverenigingen, huurdersverenigingen, en verenigingen van eigenaren) een soort "buurtnetwerk" opzetten van mensen die willen meewerken aan een veilige woonomgeving, door via de contactpersoon in voorkomend geval de wijkagenten snel (via de e-mail) te informeren over zaken op gebied van veiligheid in de wijk (melden van "verdachte" omstandigheden, gevaarlijke situaties e.d.). Anderzijds hebben de wijkagenten via de contactpersoon een aanspreekpunt om zo nodig snel informatie aan de bewoners (de leden van het buurtnetwerk) door te geven. Hoewel onze wijk op het gebied van veiligheid gelukkig een relatief rustige wijk is met weinig overlast, doen ook wij mee. Wim Tijbosch is de contactpersoon voor onze wijk en de andere leden van het bestuur zullen in ieder geval "deelnemen" aan het buurtnetwerk.
 
Onderdoorgang OCW-gebouw blijft open na komst AIVD (december 2003)  
In december 2003 vond een informatieavond plaats met vertegenwoordigers van de Rijksgebouwendienst, de AIVD en de gemeente over de verbouwing van het OCW-gebouw. De aanwezigen gaven duidelijk te kennen dat zij het noodzakelijk vonden om de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers open te houden. Deze toezegging werd gedaan. Ook komt er geen groot hek om het gebouw om het te beveiligen. Geprobeerd wordt om de beveiliging zo veel mogelijk in te passen in de bestaande omgeving. Het basketbalveldje kan waarschijnlijk eveneens gehandhaafd blijven.

Opheffing blauwe zone Timmermanshove (september 2003)
De gemeente heeft de blauwe zone aan de Timmermanshove per 1 januari 2004 opgeheven omdat najaar 2003 de meeste medewerkers van het Ministerie van OCW verhuizen naar een nieuw gebouw in Den Haag. De nieuwe gebruiker (de AIVD) zal naar verwachting pas omstreeks 2007 haar intrek in het gebouw nemen omdat eerst de nodige voorzieningen aan het gebouw moeten worden getroffen. Zie onder Parkeerproblematiek voor nadere informatie.

Reünie Annie M.G. Smidtschool (mei 2003)
De Annie M.G. Schmidtschool bestaat 10 jaar. Dit wordt ook met oud-leerlingen gevierd. Oud-leerlingen zijn op dinsdagavond 20 mei vanaf 20.30 uur van harte welkom op het bekende adres aan de Nesciohove. Er zullen ook oud-leerkrachten zijn en natuurlijk hoopt het team van de AMGS van iedere oude groep 8 van de afgelopen 10 jaar een paar leerlingen te zien. 
AIVD in gebouw OCW (april 2003)
Het gebouw van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt verbouwd. In 2007 zal de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) er in gevestigd worden. 
Forum verwijderd (maart 2003)
Op de site konden bewoners rechtstreeks informatie met elkaar uitwisselen (in het forum). Omdat te weinig gebruik van het forum werd gemaakt, is het van de site verwijderd.